विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना


Document Archieve
क्र.सं. शीर्षक मिति अन्तिम म्याद फाईल आकार फाईल
मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2023-10-16
Open (204 Days ) 422.88KB Download
तरकारी/पुष्प/फलफूल नर्सरी,भैंसी/बंगुर/बाख्रा प्रवर्द्धन र मागमा आधारित कार्यक्रम
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2023-10-16
Open (204 Days ) 475.86KB Download
साना सिंचाई/प्राङ्गारिक टोल विकास/रष्टिक स्टोर र स्याउ प्रशोधन कार्यक्रमको सूचना
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2023-10-16
Open (204 Days ) 486.21KB Download
वीउमा आत्म निर्भर र लसुन/प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2022-09-26
Expired 439.76KB Download