ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title View Download
जिल्लास्तर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८
1 जिल्लास्तर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ View Download
पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८
2 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ View Download
3 कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७/६/५ गते पेश भएको View Download
4 अभियानमुखी कार्यक्रम कार्यविधि २०७७/६/४ गते पेश भएको View Download
5 2077-06-01 PMAMP PIM_Final View Download