कृषि विकास रणनीति


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसंग अभिमूखीकरण कार्यशाला गोष्ठी, प्रदेश नं. ५ View Download
2 कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५-२०३५) भाग १ View Download
3 Agriculture Development Strategy (ADS) (2015-2035) Part 1 View Download
4 बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच सन् २०१३ – २०२५ View Download
5 National Seed Vision 2013- 2025 View Download