स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ View Download
2 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय View Download
3 आ व २०७५/७६ बाट संचालनमा आएका स्मार्ट कृषि गाउँहरुको विस्तृत विवरण View Download
4 आ व २०७६/७७ बाट संचालनमा आएका स्मार्ट कृषि गाउँहरुको विस्तृत विवरण View Download
5 आ व २०७५।०७६ बाट संचालन स्मार्ट कृषि गाउँहरुको प्रगति विवरण पुस्तिका View Download