स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम


Document Archieve
S.N. Title View Download
स्माट कृषि गाउँको विवरण रुकुम पूर्व
1 स्माट कृषि गाउँको विवरण रुकुम पूर्व View Download
स्माट कृषि गाउँको प्रकाशन २०७९।०८० रुकुम पूर्व
2 स्माट कृषि गाउँको प्रकाशन २०७९।०८० रुकुम पूर्व View Download
3 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ View Download
4 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय View Download
5 आ व २०७५/७६ बाट संचालनमा आएका स्मार्ट कृषि गाउँहरुको विस्तृत विवरण View Download