सूचना तथा समाचार


Document Archieve
S.N. Title View Download
व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
1 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ View Download
बृहत जिल्ला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी २०८० कार्यक्रमको सूचना
2 बृहत जिल्ला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी २०८० कार्यक्रमको सूचना View Download
पशुपन्छी तर्फको विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना।
3 सूचना View Download
कृषि तथा पशुपन्छी तर्फको विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाहरु
4 सूचना View Download
भकारो सुधार तथा कमपोष्टिङ र जैविक विषादी, प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यक्रमकोल सूचना
5 सूचना View Download
ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना
6 सूचना View Download
कृषि विकास कार्यक्रमको प्रथम पटक प्रकाशित सूचना पेज २
7 सूचना View Download
कृषि विकास कार्यक्रमको प्रथम पटक प्नकाशित सूचना पेज १
8 सूचना View Download
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक
9 कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक View Download
वीउमा आत्मा निर्भर तेलहन, दलहन र खाद्यन्न कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
हलुका सवारी चालक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना। View More
वीउमा आत्मा निर्भर मसलाबाली र तरकारी View More
वीउमा आत्मा निर्भर दलहन र खाद्यन्न View More
सामुदायिक वीउ बैंक स्थापना कार्यक्रम View More
केराउ बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम View More
भकारो सुधार कार्यक्रम View More
मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रम View More
तरकारी र सानासिंचाई कार्यक्रम View More
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम View More
जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधि-२०७८ View More
लसुन/प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना View More
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) बंगुर र मौरी ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना View More