सूचना तथा समाचार


Document Archieve
S.N. Title View Download
सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
1 सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । View Download
मुख्यमन्त्री कृषक/उद्यमी/सहकारी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमको प्रकाशित सूचना
2 मुख्यमन्त्री कृषक/उद्यमी/सहकारी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमको प्रकाशित सूचना View Download
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक
3 कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक View Download
पशुपन्छी विकास तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना
4 पशुपन्छी विकास तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना View Download
पशुपन्छी विकास तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना २
5 पशुपन्छी विकास तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना View Download
कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना २
6 कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना २ View Download
कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना
7 कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना View Download
मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना
8 सूचना View Download
व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
9 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ View Download
वीउमा आत्मा निर्भर तेलहन, दलहन र खाद्यन्न कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
हलुका सवारी चालक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना। View More
वीउमा आत्मा निर्भर मसलाबाली र तरकारी View More
वीउमा आत्मा निर्भर दलहन र खाद्यन्न View More
सामुदायिक वीउ बैंक स्थापना कार्यक्रम View More
केराउ बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम View More
भकारो सुधार कार्यक्रम View More
मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रम View More
तरकारी र सानासिंचाई कार्यक्रम View More
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम View More
जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधि-२०७८ View More
लसुन/प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना View More
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) बंगुर र मौरी ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना View More