नमुना फर्म्याट तथा निवेदन


Document Archieve
S.N. Title View Download
वीउमा आत्मा निर्भर तेलहन, दलहन र खाद्यन्न कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना View More
हलुका सवारी चालक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना। View More
वीउमा आत्मा निर्भर मसलाबाली र तरकारी View More
वीउमा आत्मा निर्भर दलहन र खाद्यन्न View More
सामुदायिक वीउ बैंक स्थापना कार्यक्रम View More
केराउ बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम View More
भकारो सुधार कार्यक्रम View More
मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रम View More
तरकारी र सानासिंचाई कार्यक्रम View More
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम View More
जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधि-२०७८ View More
लसुन/प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना View More
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) बंगुर र मौरी ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना View More