विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना


Document Archieve
क्र.सं. शीर्षक मिति अन्तिम म्याद फाईल आकार फाईल
बर्षे फलफुल (सुन्तला, सुनार कागती) को विरुवा वितरण, /रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण कार्यक्रम र जैविक विषादी र प्राङगारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम
जारी मिति:- 2024-05-19
अन्तिम मिति:- 2024-06-02
Open (3 Days ) 53.03KB Download
मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2023-10-16
Expired 422.88KB Download
तरकारी/पुष्प/फलफूल नर्सरी,भैंसी/बंगुर/बाख्रा प्रवर्द्धन र मागमा आधारित कार्यक्रम
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2023-10-16
Expired 475.86KB Download
साना सिंचाई/प्राङ्गारिक टोल विकास/रष्टिक स्टोर र स्याउ प्रशोधन कार्यक्रमको सूचना
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2023-10-16
Expired 486.21KB Download
वीउमा आत्म निर्भर र लसुन/प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम
जारी मिति:- 2022-09-12
अन्तिम मिति:- 2022-09-26
Expired 439.76KB Download